Geodetski snimak | izmjera zemljišta

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa.
Geodetski snimak , ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.
Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade u svrhu ishođenja rješenja o izvedenom stanju
Geodetski snimak u svrhu legalizacije objekta izrađuje se nakon terenskog snimanja nelegalnog objekta i čestice na kojoj se objekt nalazi. Sastavni dio snimka je tehničko izvješće, geodetska situacija u mjerilu 1:1000, te preklop situacije i ortofota u mjerilu 1:2000.

Dobro je znati

Čemu služi geodetski snimak?

Danas se geodetski snimak koristi najčešće u svrhu legalizacije objekata (i takva dokumentacija ima posebni, zakonom definirani izgled), no geodetski snimak može se izrađivati i u druge svrhe.
Budući da na državnoj razini postoji velik problem neusklađenosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prilikom mnogih radova preporučuje se od ovlaštenog geodetskoga stručnjaka zatražiti izradu geodetskoga snimka.

Koji dokumenti su potrebni za izradu geodetskog snimka?

Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti.

Tko ovjerava geodetski snimak?

Geodetski snimak ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.

Najčešće namjene

Najčešće namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijedeće:

  • legalizacija nelegalnih zgrada i objekata
  • određivanja stvarne površine čestice prilikom kuprodaje nekretnine
    za ishodovanje uvjerenja za uporabu
  • snimak izvedenog stanja građevine
  • prilaže se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti građevine
  • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • za određivanje površine na kojoj će se vršiti upis služnosti u zemljišne knjige
  • predstavlja smjernicu uz pomoć koje odvjetnik pokreće parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine čestice ili čestica. Na snimku se linijom i šrafurom označava područje koje je predmet spora